EXIBITION

ANIMALCARTOON CONTEST 2017'

ИЗЛОЖБА
 


HOME
 

 
  The exhibition of works from the Animalcartoon 2017 competition was opened in the Zoological "Garden of Good Hope" in Belgrade, July 12, 2017.

Изложба радова са конкурса Animalcartoon 2017' је отворена у Зоолошком "Врту добре наде" у Београду, 12 јула 2017. године.

The exhibition was opened by the director of the Zoological Garden, Srboljub Aleksić, in the picture (left) with Špiro Radulović and Tošo Borković.

Изложбу је отворио директор Зоолошког врта Србољуб Алексић, на слици (лево)
са Шпиром Радуловићем и Тошом Борковићем.


The Competition was successfully held thanks to the Belgrade Zoo (Serbia),
which sponsored the whole event and financied prizes.


Конкурс је успешно одржан захваљујући Зоолошком врту из Београда (Србија),
који је био спонзор целе маифестације и финансијер награда.

The Animalcartoon.net site thanks the Director of the Belgrade Zoo Srboljub Aleksić for support and understanding.

Сајт Animalcartoon.net захваљује директору Зоолошког врта Србољубу Алексићу на подршци и разумевању.

The winners of the first prize are Cemaletin Guzeloglu (Turkey)
And Muhamed Djerlek (Serbia). Muhamed Djerlek receives the prize in the picture.

Добитници прве награде су Ћемалетин Гузелоглу (Турска)
и Мухамед Ђерлек (Србија). На слици Мухамед Ђерлек прима награду.

The winners of the second prize are Lazo Sredanović (Montenegro)
And Goran Ćeličanin (Serbia). Goran Ćeličanin receives a prize in the picture.

Добитници друге награде су Лазо Средановић (Монтенегро)
и Горан Ћеличанин (Србија). На слици Горан Ћеличанин прима награду.

Graduate diploma Danja Doroški (Serbia).

Добитница дипломе Дања Дорошки (Србија).

Danja Doroški addressed the following words: "I congratulate the jury".

Дања Дорошки се обратила присутнима речима: "Честитам жирију".

 

Muhamed Djerlek next to his cartoon.

Мухамед Ђерлек поред своје карикатуре.

Goran Ćeličanin next to his cartoon.

Горан Ћеличанин поред своје карикатуре.

Director of Animalcartoon.net site Špiro Radulović.

Директор сајта Animalcartoon.net Шпиро Радуловић.

Director of the Animalcartoon.net site Špiro Radulović with Škomac Jovo,
webmaster of the site.

Директор сајта Animalcartoon.net Шпиро Радуловић са Шкомац Јовом,
вебмастером сајта.

Tošo Borković, Jovo Škomac, Goran Ćeličanin, Muhamed Đerlek,
Špiro Radulović and Nikola Marinkovi
ć

Тошо Борковић, Јово Шкомац, Горан Ћеличанин, Мухамед Ђерлек,
Шпиро Радуловић и Никола Маринковић

Awarded Goran Ćeličanin, Danja Doroški and Muhamed Đerlek

Награђени Горан Ћеличанин, Дања Дорошки и Мухамед Ђерлек

Muhamed Djerlek

Мухамед Ђерлек

Nikola Marinković, Tošo Borković with granddaughter, Nedeljko Ubović, Nikola Konstandinović, Goran Ćeličanin and Dobrivoje Lazarević

Никола Маринковић, Тошо Борковић са унуком, Недељко Убовић, Никола Констандиновић, Горан Ћеличанин и Добривоје Лазаревић

 

Exhibition hall in the building where the monkeys stay and lives.

Изложбени салон у згради у којој бораве мајмуни.

Cartoonists Goran Ćeličanin and Nikola Dragaš

Карикатуристи Горан Желичанин и Никола Драгаш

 

Monkey on the other side of the exhibition place.

Мајмун са друге стране изложбе.

 

 

VIDEOOpening ceremony by the director of the Zoological Garden, Srboljub Aleksić (2:39)


Wellcome speach by Špiro Radulović, Director of Animalcartoon.net (9:51)


Awards ceremony (4:33)