HOME
 

 
 

Milanko Kaličanin
SRBIJA

 

Milanko Kaličanin, B.Sc. architect and cartoonist, was born in 1957 in Štavlja near Sjenica. He published and publishes in Serbian newspapers and magazines (Ošišani jež, NIN, Pečat, Javnost, Pogledi, Večernje novosti, Politika, Srpsko ogledalo, Vojska, Kraljevačke novosti, Srpsko oslobođenje ...). He published the book Hard night with Dimitrije Jovanović, and the book Nobody Nothing with Zoran Tucaković. A special edition of his caricatures is being prepared. He exhibited (in groups and individually) in Belgrade, Pljevlja, Kruševac, Zemun, Skopje and Kraljevo.

Awards:
First prize Golden Helmet, Kruševac 1996; Third prize Olympic humor without words, Belgrade 1996; Fifth Prize International Competition in Korea, Taejon 1997, 1998, 2004, 2005, 2006 and 2008; Second Silver Pierre Award, Belgrade 2002; special award (diploma), Kruševac 2004 and 2005; First prize Golden Pierre, Belgrade 2009

"Milanko Kaličanin glorifies patriotism and stigmatizes betrayal. He reveals our flaws, not to ridicule and weaken us, but to transfer us from deadness and easy release of the brain to Ottawa. It proves the creative power of the spirit and unites it with the soul. A cheerful spirit and a strong soul they become a pledge of our survival. ”(Zoran Tucakovic).

 

Миланко Каличанин, дипл. архитекта и карикатуриста, рођен је 1957. године у Штављу код Сјенице. Објављивао и објављује у српским листовима и часописима (Ошишани јеж, НИН, Печат, Јавност, Погледи, Вечерње новости, Политика, Српско огледало, Војска, Краљевачке новости, Српско ослобођење...). Са Димитријем Јовановићем објавио књигу Тешка ноћ, а са Зораном Туцаковићем књигу Ником ништа. У припреми је посебно издање његових карикатура. Излагао (групно и самостално) у Београду, Пљевљима, Крушевцу, Земуну, Скопљу и Краљеву.

Награде:
Прва награда Златна кацига, Крушевац 1996; Трећа награда Олимпијски хумор без речи, Београд 1996; Пета награда Међународни конкурс у Кореји, Таејоn 1997, 1998, 2004, 2005, 2006. и 2008; Друга награда Сребрни Пјер, Београд 2002; специјална награда (диплома), Крушевац 2004 и 2005; Прва награда Златни Пјер, Београд 2009.

"Миланко Каличанин велича родољубље и жигоше издају. Разоткрива наше мане, не да би нас извргао руглу и ослабио, већ да нас прене из мртвила и лагодног пуштања мозга на отаву. Доказује стваралачку моћ духа и здружује га са душом. Бодар дух и крепка душа постају залог нашег опстанка. “(Зоран Туцаковић).

 

 
       
       
    e-mail: info@animalcartoon.net    
    Copyrigh © AnimalCartoon. All rihts reserved.