HOME
 

 
 

 

Jozef Bendziecha
POLAND

Józef Bendziecha (born in 1956 in Ostrów Wielkopolski) - Polish illustrator.
A graduate of the State Secondary School of Fine Arts in Poznań. In the eighties he published as a poet and draftsman as part of the Ostrów poetic group Four words. Paweł Berkowski.
He mainly deals with satirical drawings, graphics and press illustrations, although his creative interests also affect the areas of comics and animation. As an illustrator and illustrator, he published both in the local press (Gazeta Ostrowska, Southern Greater Poland) and in many reputable newspapers and national magazines (Gazeta Wyborcza, Polityka, Wprost) and foreign (L'estacade).
The artist has participated in over one hundred and fifty exhibitions in Poland and abroad (Europe, South Korea, Australia, Brazil, Turkey, Argentina). In his artistic activities, he uses innovative ways of presentation (using the internet, using advertising forms, authorial Poster for nothing). In addition, he is the originator of fileography, and also the creator of this term.
 

The most important awards include:

 • 1st Prize of the Polish National Competition for Satirical Drawing, Płośnica 2001,

 • I Prize World against drugs, Kazan 2001,
  Honorary Medal of the 4th Porto Carton Festival, Porto 2002,

 • V Prize XI Dajeon Int Cartoon Contest, Korea 2002,

 • Third Prize at the 8th International Cartoon Contest "Music", Israel 2003.

Józef Bendziecha (ur. 1956 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski rysownik i ilustrator.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W latach osiemdziesiątych publikował jako poeta i rysownik w ramach ostrowskiej grupy poetyckiej Cztery słowa, do której należał m.in. Paweł Berkowski.

Zajmuje się głównie rysunkiem satyrycznym, grafiką i ilustracją prasową, choć jego zainteresowania twórcze dotykają także obszarów komiksu i animacji. Jako ilustrator i rysownik publikował zarówno w prasie lokalnej (Gazeta Ostrowska, Południowa Wielkopolska) jak i w wielu renomowanych gazetach i czasopismach ogólnopolskich (Gazeta Wyborcza, Polityka, Wprost) czy zagranicznych (L'estacade).

Artysta ma na swoim koncie udział w ponad stu pięćdziesięciu wystawach w Polsce i za granicą (Europa, Korea Południowa, Australia, Brazylia, Turcja, Argentyna). W swoich działaniach artystycznych wykorzystuje nowatorskie sposoby prezentacji (wykorzystanie internetu, zastosowanie form ogłoszeniowych, autorska akcja Plakat do niczego). Ponadto jest pomysłodawcą plikografii, a zarazem twórcą tego terminu.

Do najważniejszych wyróżnień należą:

 • I Nagroda Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny, Płośnica 2001,

 • I Nagroda World against drugs, Kazań 2001,

 • Medal Honorowy IV Porto Carton Festival, Porto 2002,

 • V Nagroda XI Dajeon Int Cartoon Contest, Korea 2002,

 • III Nagroda 8th International Cartoon Contest "Music", Izrael 2003.

 

 
       
       
    e-mail: info@animalcartoon.net    
    Copyrigh © AnimalCartoon. All rihts reserved.